Regulamin Księgarni Internetowej ramblerpress.com

 

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ramblerpress.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni.
 4. Sprzedawca – firma pod nazwą Rambler Press Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bratka 19, 03-606 Warszawa, NIP 5242870434
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia działająca pod adresem www.ramblerpress.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej książek w formie drukowanej. Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Kontakt z Księgarnią:
  a.: telefoniczny jest możliwy w dni robocze w godzinach 9.00–19.00 pod numerem tel. +48 502 144 657;
  b.: przy pomocy poczty elektronicznej na adres redakcja@ramblerpress.pl.

2. Zawarcie umowy

 1. Towary i usługi prezentowane na stronie Księgarni nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów i usług prezentowane na stronie internetowej www.ramblerpress.com podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie na towar poprzez:
  • kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” umieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza wysyłkowego na stronie www.ramblerpress.pl,
  • kontakt z Księgarnią za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@ramblerpress.pl,
  • kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 502 144 657; w dni robocze w godz. 9.00-19:00.
 4. Zamówienia złożone poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza wysyłkowego bądź rejestracyjnego lub przesłanie niezrozumiałej korespondencji elektronicznej nie będą realizowane.

3. Wykonanie umowy

 1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar bądź wykonanie usługi za pomocą:
 2. przelewu bankowego na konto Wydawnictwa w IIB Banku o numerze
  • 39 1050 1025 1000 0090 8041 9550
  • Bądź gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela,
 3. Księgarnia rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu całości kwoty należnej za towar oraz koszt dostawy.
 4. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia płatności.
 6. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na konto czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Rambler Press Sp. z o.o.
 7. Czas dostawy towaru wynosi:
  – do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki pocztowej,
  – do 4 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku przesyłki kurierem.

4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Księgarnię o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na wskazany poniżej adres Księgarni, za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@ramblerpress.pl a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni na adres:

  Rambler Press Sp. z o.o.

  Ul. Bratka 19

  03-606 Warszawa

  z dopiskiem „ZWROT”.

 4. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
 5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu pocztą elektroniczną bądź w rozmowie telefonicznej.
 6. Do zachowania czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem.

5. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Księgarnia prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Konsumenta w oświadczeniu adres e-mail.
 3. Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu.
 4. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest firma Rambler Press Sp. z o.o. ul. Bratka 19, 03-606 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy i wykonywania uprawnień Stron z niej wynikających.
 3. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Rambler Press Sp. z o.o.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

  1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Rambler Press Sp. z o.o., ul. Bratka 19, 03-606 Warszawa lub mailowo na adres: zamówienia@ramblerpress.pl
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez Księgarnię przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.
  4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
  5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 121 ze zm.).
  6. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Księgarnia wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt w terminie 14 dni. W braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Księgarnia zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy – zażądać stosownego obniżenia ceny.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ramblerpress.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.